Tożsamosciowo

Uderzyć w Zachód

Żyjemy w czasach bezprzykładnej hegemonii Zachodu, utożsamianego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Państwo to stanowi punkt odniesienia dla liberałów w każdym zakątku świata, którzy pragną przeszczepić rozwiązania z centrum na peryferie. Zachętę stanowią zarówno ideologia jak i kwestie pragmatyczne. Do pierwszych można zaliczyć demokrację, wolność jednostki nieskrępowaną jakimikolwiek obowiązkami, a także niewidzialną rękę rynku, która ma być remedium na bolączki ludzkości. Z kolei motywacje pragmatyczne mają charakter merkantylny, bowiem za poparciem USA idą realne korzyści natury finansowej. Niebagatelne znaczenie

Czytaj całość »

Uspołecznienie państwa [1]

Nie chcę tu rozpatrywać zagadnienia teoretycznie, nie chcę stawiać definicji ani szukać ogólnych formuł pojęciowych. Zagadnienie, o które chodzi, to stosunek wzajemny państwa i inicjatywy społecznej. Myślę o tym zagadnieniu w takiej postaci, jakiej stoi ono w Polsce obecnie: po przewrocie majowym i po wyborach listopada 1930 r. Przewrót majowy odsunął od znaczenia demokrację starego typu: demokrację partii werbalnych „programów”, nieobowiązujących haseł – tworzonych nie pod kątem pracy, lecz pod katem agitacji. Otrzymał natomiast możliwości dla nowej formy współpracy

Czytaj całość »

Romanità versus italianità. Juliusa Evoli interpretacja nacjonalizmu

(…) istotą ideologii nacjonalistycznej jest traktowanie ojczyzny i narodu  jako wartości najwyższych, postrzeganie ich jako bytów mistycznych  o niemal samoistnej egzystencji oraz roszczących sobie absolutne  prawo wobec jednostki; podczas gdy tak naprawdę stanowią one zaledwie  rozerwane i bezkształtne rzeczywistości, albowiem negują  każdą prawdziwą hierarchiczną zasadę, jak również każdy symbol  bądź upoważnienie transcendentnego autorytetu. Julius Evola Renesans nacjonalizmu Wydawać by się mogło, iż w erze nieustannie postępujących procesów globalizacyjnych oraz nasilającego się konsumpcjonizmu, coraz bardziej w zapomnienie odchodzić będą wartości czy

Czytaj całość »

Eksperyment neoslawistyczny endecji i jego irredentystyczna krytyka

            W Polsce pod zaborami na początku XX w. pod zaborami doszło do próby polityki ugodowej z carską Rosją w oparciu o realizm polityczny Romana Dmowskiego, przywódcy endecji. Swoją postawę ideolog ND próbował oprzeć o m.in. tzw. ruch neoslawistyczny, który przed wybuchem I wojny światowej objął wszystkie kraje słowiańskie. Abstrahując od wcześniejszych form XIX w. filoslawizmu w Polsce możemy przyjąć, że nowy filoslawizm (raczej polityczny niż kulturowy), który Dmowski wprowadził do programu swej partii, swoją merytoryczną zapowiedź uzyskał w powstałym

Czytaj całość »

Wstęp do Brzozowskiego

Co jakiś czas kolejne pokolenia odkrywają na nowo twórczość Stanisława Brzozowskiego. Dla lewicy jest on przenikliwym interpretatorem marksizmu i jednym z najzdolniejszych, a zarazem najbardziej zapomnianych pisarzy polskiej nowoczesności. Prawica na autora „Legendy Młodej Polski” patrzy przede wszystkim przez pryzmat oryginalnie pojmowanego nacjonalizmu oraz konwersji na katolicyzm, której dokonał pod koniec życia. Czasami można odnieść wrażenie, że niemal każdy z Brzozowskiego może „wziąć” coś dla siebie. Czy aby na pewno? Faktem jest, że rozważania twórcy koncepcji filozofii pracy nieustannie

Czytaj całość »

Od techniki do gnozy – konserwatyzm w dobie transhumanizmu i przemian technologicznych

Przyszłość już tu jest Każda poważna ideologia czy też doktryna polityczna naszych czasów powinna uwzględniać problem współczesnych i przyszłych przemian technologicznych – od automatyzacji pracy i technologicznego bezrobocia po hipotetyczne wizje transhumanistów i ekstropian. Abstrahując na razie od oceny tych zjawisk, twierdzimy, że po prostu powinna je uwzględniać i analizować – czasem krytycznie, czasem aprobatywnie. Istotą rzeczy jest to, by mieć jakąś sensowną odpowiedź – lub raczej, by zacząć nad taką myśleć.

Czytaj całość »

Hiszpańsko-katolicki nacjonalizm meksykańskich synarchistów

„Synarchizm” (sinarquismo) to potoczne określenie ruchu obywatelsko-społecznego i obywatelsko-politycznego meksykańskich katolików i narodowców, założonego 23 maja 1937 roku w mieście León (stan Guanajuato) przez działaczy sekcji 11. podziemnej (ze względu na prześladowania Kościoła) i kontrolowanej przez Episkopat meksykański organizacji pod nazwą Baza (Base). Pojęcie to, znaczące dosłownie „współrządy” i będące derywatem od neologizmu synarchia, pochodzi ze złożenia greckich słów: sýn („z”, „razem”) i árchein (panować, rządzić), stanowiąc antonim do słowa anarchia; w wykładni

Czytaj całość »

Naród „tu i teraz”

Michel Foucault zauważył, że nowoczesna biowładza polega na przesunięciu dyskursu polityczno-militarnego w kierunku dyskursu rasowo-biologicznego. Jeśli „rasę” będziemy rozumieć w kategoriach „kultury” (podobnie jak rozumiał to Roman Dmowski czy Zygmunt Balicki) to od razu narzuci nam się porównanie do endeckich koncepcji, które świadomie rezygnowały z nadmiernego wysiłku zbrojnego i politycznego na rzecz budowy biologiczno-kulturowych podstaw wspólnoty narodowej. Okazuje się, że „soft-powerowa” tradycja polityczna Narodowej Demokracji może być odczytywana przez pryzmat współczesnych koncepcji politologicznych; więcej – może być w tym

Czytaj całość »

Nacjonalizm w optyce niemieckiej Nowej Prawicy

Parafrazując słowa Michela de Montaigne można by stwierdzić, iż la Nouvelle Droite jest bita przez obie strony: dla lewicy jest bowiem prawicą, zaś w oczach prawicy jawi się jako lewica. Wynika to naturalnie z faktu jej „nowości”, tj. zdystansowania się wobec prawicy „starej” czyli katolickiej i monarchistycznej z jednej strony, a z drugiej na przyswojeniu przez nią haseł kojarzonych przede wszystkim z lewicą, jak choćby antykapitalizm czy ekologia. Mimo to Alain de Benoist – ikona, główna postać Nowej Prawicy

Czytaj całość »

Nacjonalizm krytyczny

Współczesna Europa dzięki masowemu najazdowi imigrantów doznaje wstrząsu, który na naszych oczach zmienia oblicze naszego kontynentu. Wielka rzeka wynędzniałych, roszczeniowo nastawionych kolonizatorów zadeptuje w swojej drodze po wymarzone szczęście pozbawiony immunologicznej odporności organizm starej Europy.

Czytaj całość »