O nas

Jakie idee głosi „Polityka Narodowa”?

Uznajemy się za kontynuatorów wielkiego dziedzictwa Narodowej Demokracji i Narodowego Radykalizmu. W narodowym wysiłku społecznym, politycznym, kulturalnym i militarnym widzimy przykład do naśladowania i praktykę do konfrontacji z zastaną rzeczywistością. Nieobce są nam inspiracje czerpane z dorobku innych autorów, nacjonalistów z pozostałych obozów politycznych oraz dziedzictwa innych narodów europejskich. Jednocześnie staramy się nie zamykać w kręgu gotowych rozwiązań, opracowanych dawniej. Szukamy swojej drogi rozwoju Idei Narodowej.

NACJONALIZM. Jesteśmy narodowcami. Uznajemy Naród za najdoskonalszą formę zbiorowości ludzkiej, za swoistą rodzinę rodzin, organiczną wspólnotę, której jesteśmy winni swoje poświęcenie. Naród stanowi dla nas wspólnotę kultury, pochodzenia, tradycji i tożsamości politycznej. Zgodnie z maksymą Platona, uważamy, że „nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej Ojczyzny”, w związku z czym nasze postrzeganie polityki tak międzynarodowej, jak i wewnętrznej, a także samej działalności społecznej warunkowane jest interesem narodowym.

KATOLICYZM. Nasz nacjonalizm ma oblicze katolickie. Jedyną wartością, którą stawiamy ponad Narodem jest Bóg. Uznajemy wartości moralne płynące z nauczania Kościoła katolickiego, również te, sprzeciwiające się szowinizmowi i nienawiści do innych narodów. Jednocześnie nie zamykamy się na nacjonalistów niewierzących lub wyznających inne, tradycyjne dla polskiej kultury religie.

SOLIDARYZM. Nasza wizja stosunków społeczno-ekonomicznych opiera się o zasadę solidarności wszystkich warstw składających się na Naród – jesteśmy wierni XIX-wiecznej zasadzie wszechpolskości. Solidaryzm tworzy podstawy do harmonijnego rozwoju narodu z uwzględnieniem potrzeb jednostki. Sprzeciwiamy się zarówno leseferyzmowi i utopii nieuczestniczenia państwa w gospodarce, jak i kolektywistycznemu socjalizmowi.

PAŃSTWO NARODOWE. Naturalną przestrzenią do rozwoju Narodu jest państwo. Stanowi ono formę organizacji wspólnoty narodowej, narzędzie realizacji jego interesów. Czujemy się więc republikanami – nie w sensie demoliberalnym, a klasycznym. Wierzymy w silną władzę, reprezentującą Naród. Pragniemy wypleniać pierwiastki anarchistyczne i egoistyczne wciąż tkwiące w polskiej duszy i charakterze narodowym.

MIĘDZYMORZE. Drogę wzmacniania pozycji międzynarodowej Polski widzimy we współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. To tutaj, pośród słowiańskich na ogół ludów, zagrożonych przez imperialne zapędy Niemiec i Rosji, Polska znalazła siłę, aby realizować swoje projekty mocarstwowe w przeszłości. Tak samo dziś, uważamy, że Polska powinna wykorzystywać swoje położenie geopolityczne.

CYWILIZACJA EUROPEJSKA. Polska nie zaistniała w próżni. Ukształtowani zostaliśmy przez rzymski katolicyzm, klasyczną filozofią starożytnej Grecji oraz rzymską tradycję polityczno-prawną. Polska zawsze była częścią szerszej rodziny narodów, zwanej Christianitas, Europą, Zachodem bądź cywilizacją łacińską. Nasza kultura jest kulturą narodu europejskiego, zakorzenioną w tych samych tradycjach i nurtach myśli ludzkiej, co kultura innych nacji. Stąd bliską nam jest walka nacjonalistów innych narodów Europy przeciw wspólnemu wrogom, jakim są demoliberalizm, globalizm, laicyzm oraz upadek wartości etyczno-moralnych. Nie negując potrzeby współpracy narodów Europy na tym polu, dalecy jesteśmy jednak od paneuropejskich wizji budowy kontynentalnego superpaństwa, widząc w niej szkodliwą utopię, a nie remedium na wspólne zagrożenia. Szacunek i przywiązanie do więzi z Europą nie oznaczają zamknięcia się na kontakty z krajami Orientu, które mogą przysłużyć się interesom Polski w przyszłości.

IDEALIZM. Choć jesteśmy świadomi ograniczeń jakie niesie otaczająca nas rzeczywistość, a służbę narodowym interesom widzimy w pragmatycznym mierzeniu siły na zamiary, nasze cele formułujemy odważnie i bez kompleksów. Nie zadowala nas powierzchowne reformowanie wadliwego systemu demoliberalnego. Mamy ambicję uczestniczyć w kreowaniu nowych idei dla urzeczywistniania ponadczasowych wartości.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. Ponad 1000–letnie tradycje narodowo-państwowe Polski oraz liczące kilka tysiącleci tradycje Europy i chrześcijaństwa stanowią dla nas jeden z podstawowych punktów odniesienia. Wierzymy, że na tych podstawach należy budować przyszłość, a odrywanie się od korzeni prowadzi do wykolejenia rozwoju. Jednocześnie nie jesteśmy konserwatystami. Za Jüngerem powtarzamy, że człowiek jest panem form. Naszym celem nie jest i nigdy nie będzie – w istocie niemożliwe – odtwarzanie stanu sprzed dekad czy wieków. W przyszłość patrzymy śmiało, wolimy rysować perspektywy rozwoju naszego Narodu zamiast skupiać się jedynie na przeszkodach i zagrożeniach.